قابل توجه کارگزاران محترم زیارتی- درخصوص پرداخت چک سود سهام سال 1397 در مجمع عمومی فوق العاده

قابل توجه سهامداران محترم شرکت مرکزی

 

احتراماً پیرو مصوبه هیئت مدیره مقرر گردیده که چک سود سهام سال 1397 همزمان در مجمع فوق العاده شرکت در مورخه 98/03/09 که در تالار نور برگزار می گردد تحویل سهامداران محترم گردد ، لذا خواهشمند است جهت تحویل چک مدارک ذیل را بهمراه داشته باشند .

1-      مهر شرکت

2-      کارت شناسایی

3-      آخرین آگهی تغییرات شرکت که دارای اعتبار بوده و صاحبان مجاز امضاء شرکت مشخص باشند.


نوشته شده در تاریخ:2019-05-28 10:47:33

shamsereza.ir