فرم درخواست سهمیه عتبات (فوق العاده )

احتراماً در راستای ساماندهی اختصاص سهمیه عتبات و مصوبه هیئت مدیره مقرر گردید شرکتها و دفاتر زیارتی متقاضی درخواست سهمیه عتبات فوق العاده ( هوائی – ریلی ) طبق فرم پیوست و بارعایت موارد مربوطه      اقدام نمایند.


نوشته شده در تاریخ:2019-07-09 09:42:24

shamsereza.ir