شماره تلفن های مستقیم کارکنان شرکت مرکزی استان

 آقای ابوالحسنی:(مدیر عامل):38511900

 آقای حسینی: (اداری مالی):38539992

آقای صیاد: (عتبات):38594888

:تلفنهای شرکت 

38519955

38522292

38522294

38539991

38519959

38522290

 فکسشرکت:38539990


نوشته شده در تاریخ:2019-08-01 11:32:18

shamsereza.ir